Diplomová práce

Co je potřeba udělat v souvislosti s psaním diplomové práce?
 • v IS si zaregistrujete předměty pro bakalářské studium: PLIN001 Bakalářská diplomová práce a PLIN002 Seminář k bakalářské diplomové práci. Nebo pro magisterské studium: PLIN038 Magisterská diplomová práce, PLIN039 Seminář k magisterské diplomové práci I, PLIN040 Seminář k magisterské diplomové práci II

 • dále se v IS v položce Student → Přihlašování se k tématům/variantám přihlásíte k Vámi vybranému tématu, případně Vás přihlásí vedoucí práce

 • rozsah práce je určen počtem znaků, započítává se do něj vlastní text, poznámkový aparát, obsah (o započítávání příloh rozhoduje vedoucí práce); do rozsahu se naopak nezahrnuje seznam literatury, titulní strany a čestné prohlášení; doporučený rozsah pro bakalářskou diplomovou práci je 70 000 znaků, pro magisterskou diplomovou práci 140 000 znaků (uvedená čísla jsou pouze orientační)

 • instrukce a rady můžete najít na webu FF MU https://www.phil.muni.cz/ → položka Student → dole Závěr studia → Šablona závěrečné práce

 • jednotné termíny pro odevzdávání práce jsou:

- pro studenty, kteří chtějí skládat státní zkoušku v jarním semestru, 30. duben

- pro studenty, kteří chtějí skládat státní zkoušku v podzimním semestru, 30. listopad

- popř. 30. červen pro studenty, kteří by měli řádný termín státní zkoušky v září (bude-li vypisován)

 • za předměty související s obhajobou diplomové práce uděluje zápočet vedoucí práce
 • teprve po zapsání zápočtů do IS je možno hotovou práci tzv. zveřejnit - tím se rozumí odevzdání její elektronické verze do archivu závěrečných prací v IS (vytváří se automaticky)

 • název práce v rozpisu prací i v odevzdané elektronické podobě musí být totožný

 • do archivu vám bude uložen také posudek vedoucího práce a oponenta

 • závěrečná práce a posudky musí být výše uvedeným způsobem zveřejněny nejméně 3 pracovní dny před konáním obhajoby

 • jakmile uložíte práci do archivu, váš vedoucí ve stanoveném termínu ověří čitelnost vloženého exempláře a provede jeho kontrolu prostřednictvím aplikace pro odhalování plagiátů

Po zvládnutí všech výše uvedených kroků už vás bude čekat pouze" obhajoba práce v den konání státní závěrečné zkoušky.

Informace k diplomovým pracím je možno najít rovněž ve Studijním a zkušebním řádu MU

(článek 38 - Zveřejňování, kontrola a archivace závěrečných prací) + na webu FF MU (http://www.phil.muni.cz/) Student → dole Závěr studia → Státní závěrečné zkoušky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info